พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน  และนายทหารชั้นสัญญาบัตร
พร้อมด้วย พลอากาศตรี วรวิทย์ บุตรยี่ รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑

25 63 200826 326

25 63 200826 259

25 63 200826 239

25 63 200826 190

25 63 200826 408