ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

 


พลอากาศตรี มานพ สุริยะ
พ.ศ.2495-2500

พลอากาศตรี สวน จิตรไพบูลย์
พ.ศ. 2500 - 2503

พลอากาศตรี ประสงค์ คุณะดิลก
พ.ศ. 2503 - 2505

พลอากาศตรี เฉลิม ทีวะเวช
พ.ศ. 2505 - 2513

พลอากาศตรี ไสว ช่วงสุวานิช
พ.ศ. 2513 - 2518

พลอากาศตรี สมพล บุรุษรัตนพันธุ์
พ.ศ. 2518 - 2521

พลอากาศตรี ทวนทอง ยอดอาวุธ
พ.ศ. 2521 - 2524

พลอากาศตรี เปรื่องวิทย์ หงสนันท์
พ.ศ. 2524 - 2525

พลอากาศตรี กันต์ พิมานทิพย์
พ.ศ. 2524 - 2527

พลอากาศตรี เริงชัย สนิทพันธุ์
พ.ศ. 2527 - 2530

พลอากาศตรี ม.ร.ว.ศิริพงษ์ ทองใหญ่
พ.ศ. 2530 - 2531

พลอากาศตรี ชนินทร์ จันทรุเบกษา
พ.ศ. 2531 - 2534

พลอากาศตรี ชาญชัย ชาญชิดชิงชัย
พ.ศ. 2534 - 2537

พลอากาศตรี ดำรง บิณษรี
พ.ศ. 2537 - 2538

พลอากาศตรี สมนึก โชติยะปุตตะ
พ.ศ. 2538 - 2540

พลอากาศตรี ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์
พ.ศ. 2540 - 2542

พลอากาศตรี ไพบูลย์ จันทร์หอม
พ.ศ.2542 - 2543

พลอากาศตรี อภิสิทธิ์ จุลโมกข์
พ.ศ.2543 - 2546

พลอากาศตรี ศรีเชาว์ จันทร์เรือง
พ.ศ.2546 - 2548

พลอากาศตรี ประจิน จั่นตอง
พ.ศ.2548 - 2549

 
พลอากาศตรี อารยะ งามประมวญ
พ.ศ.2549 - 2551


พลอากาศตรี สุทธิพันธ์  กฤษณคุปต์
พ.ศ.2551 - 2554  


พลอากาศตรี ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
พ.ศ.2554 - 2556


พลอากาศตรี สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
พ.ศ.2556 - 2557


พลอากาศโท สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
พ.ศ.2557 - 2558

 
พลอากาศโท  ภานุพงศ์  เสยยงคะ
เม.ย.-ต.ค. พ.ศ.2558


พลอากาศโท  ธีรวุฒิ  บุญเลิศ
พ.ศ.2558 - 2559


พลอากาศโท นพฎล  ทองพุ่ม
พ.ศ.2559 - 2560 

พลอากาศโท ธรินทร์  ปุณศรี
พ.ศ.2560 - พ.ศ.2561

 61102701
พลอากาศโท คงศักดิ์  จันทรโสภา
พ.ศ.2561 - พ.ศ.2562

61102702 

พลอากาศโท พงษ์สวัสดิ์  จันทสาร
พ.ศ.2562 - พ.ศ.2563

61102702 

พลอากาศโท พันธ์ภักดั  พัฒนกุล
พ.ศ.2563 - พ.ศ.2563

พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร
พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

ประจำปีงบประมาณ ๖๔

ลำดับ รายละเอียด
1 ราคากลางเช่าช่องสัญญาณสื่อสารความเร็วสูง
2 ราคากลางจัดซื้อของใช้ราชการ สำหรับงานฝึกอบรมและสนับสนุนการปฏิบัติการ GIS
3 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมบำรุงโปรแกรมระบบ GIS และฐานข้อมูลด้านข่าวกรอง
4 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย GIS ศูนย์ข้อมูลกลาง
5 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย GIS ในพื้นที่ภาคใต้
6 ราคากลางจัดซื้อของใช้ราชการ สำหรับงานฝึกอบรมและสนับสนุนการปฏิบัติการ GIS
 7 ราคากลางจัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียม
 8  
 9  
10

 

 

logo

กรมข่าวทหารอากาศ

วิสัยทัศน์ของกรมข่าวทหารอากาศ

        "เป็นหน่วยงานที่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพในด้านการข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยทั้งปวง และเป็นหลักในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ"

 

ภารกิจ
          มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนาและดำเนินการด้านการข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัย กิจการต่างประเทศ แนวทางความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศกับมีหน้าที่สร้างองค์ความรู้ ควบคุม ประเมินผลและการตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการข่าว และรักษาความปลอดภัย มีเจ้ากรมข่าวทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

 

 

 

 

logo

กรมข่าวทหารอากาศ

 

ที่ตั้ง :
          171 กรมข่าวทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210

 

แผนที่โดยสังเขป :

 

ผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน

     
     
     

 
 
 
 13   222